امروز چهارشنبه, 30 خرداد 1397 - Wed 06 20 2018

https://telegram.me/emamemobin

منو

تفسیر و علوم قرآنی

زندگي اجتماعي حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

  • نوشته شده توسط modir
  • دسته: متن ادبی
  • بازدید: 1446

سميه مسعوديان

« يافاطمه الزهراء »

آتش زدن به خانه مولابهانه بود

 مقصودخصم كشتن بانوي خانه بود

 باآن همه سفارش پيغمبرخدا

پاداش دوستي علي تازيانه بود

 آن شب قوي ترين سندغربت علي

تشييع مخفيانه ودفن شبانه بود

 

تقديم به تو تقديم به تواي بانوي دوجهان،اي بزرگترين بانوي قله ي صبروشكيبائي درگوشه گوشه ي نام پرمسماي تو(زهراء)نورخدايي تشعشع مي كند. اي بانوي زيباسيرت وزيباي روي .اي دخت نبي ،براي تومي نويسم كه انگيزه ي آفرينش جهان خلقت بوده اي اي بانويي كه قلم درنوشتن ووصف جمال وشخصيت بي نظيرتوعاجزوناتوان است.مي خواهم ازتوبنويسم،ازتوكه براي پدرت هم دختري به مقام معناوفداكاربودي وهم مادري دلسوزچنان كه پيامبرتورامادرخويش مي خواند.براي همسرت شيرين ترين عشق بودي وصادق ترين شريك زندگي وهمپاترين ياردرآساني وسختي چنان كه گفته انداگرزهراءنبود.اي مادرگرانمايه ي حسن وحسين (ع)اي فاطمه دردامان پرازمهرومنوربه نورقرآن تو،رشيدان وپيشوايان دين مارشدكرده اند.شيردلاني چون سرورشهيدان دوعالم حسين (ع)وامام حسن (ع)شيرزن خوش سيايي چون زينب (س)كه بانقش پررنگ خوددردفترعدالت وحقانيت تاريخ اسلام ،باطل راپايمال كرده ونام حق رازنده نگاه داشته اند . (

نقش زن درتاريخ) ازكرانه هاي دورتاريخ انسان تاامروز،هرگزنمي توان جامعه وتمدني راجداوبريده ازسيماي تاريخ ساززن موردمطالعه قراردادوهرگزنشايدنقش سازنده وآفريننده ي اين موجودشگرف وناشناخته ي دستگاه آفرينش راناديده انگاشت ويادرارزيابي ومعادله سهم ونقش تاريخ سازاوراكمترازمردنگريست. (

نقش حضرت فاطمه به عنوان زن نمونه ) حضرت فاطمه (ع)زيباترين زن عاالم خوانده شده است.امااين زيبايي نه تنهااززيبايي ظاهري اوست بلكه درباطن اونيزچيزي جززيبايي ونورنمي توان يافت .حضرت فاطمه (س)بدان جهت الگوي زنان بشريت است چون اونمونه ي يك زن كامل درجهان وعالم وجوداست .اوقله اي ازتكامل وداراي يك زندگي سالم وبدون تضادهاي اخلاقي است كه ماانسان هاوبه خصوص بانوان بايددرتمام نقش هاومراحل زندگي خودبه عنوان يك دخترويايك همسروحتي يك مادرودرقبال خانواده ي خودبه سمت اين قله درحركت باشيم.هرچندكه هيچ گاه به قله نخواهيم رسيدچراكه ايشان ازحيث مقام وبزرگي ورفعت وتكامل انساني ازهرجهت ازمابالاترند.ايشان درهمه ي ايعادفردي ،اجتماعي ،فرهنگي،فكري،عبادي،اخلاقي،انساني،خانوادگي،معنوي وديگرميدان ها به راستي بي نظير،تك وبي هماننداست. (

تربيت وتفصيل زندگي ايشان درخانواده) ايشان ازمادريهمچون خديجه وازپدري همچون حضرت محمد(ص)كه آخرين وبرترين پيامبران استتولديافته اندودرخانه اي رشدكرده كه فرودگاه فرشته ي وحي بوده وصداي دلنشين آيه هاي نوردرتاريكي شب ،لالايي اش بوده است اي فاطمه تودرسخت ترين شرايط ودرزماني ديده به دنياگشوده اي كه جاهليت رونق فراوان داشت ورسالت پدرت درابتداي كاربود،امامحبت پدرت وآرامش خانه ات توراازهيچ چيزنمي ترساندوهيچ اضطراب هايي شيرين براي سلامتي وآرامش خاطرپدرت بوده است. توازمهرومحبت پدرهرشبسيراب مي گشتي وازبوسه هاي شيرين اواشباع مي شدي .عنايت ولطف خداوندبه تونيزشامل حالت شده وشجاعت وفصاحت گفتاروروحي بزرگ رادرزندگي كوتاه اماپررنگ توشه ي راهت كرده است وچسزيازعقل ودرايت كم نداشته اي.يك جوانان روزگارحضرت علي (ع)دل باخته ودوستداروخواهان توگرديده وطعم محبت وعشق بي دريغ اورانيزچشيده اي.ازدامان توحسيني تربيت شدكه درصحراي كربلامحشربه پاكردوزينبي كهگناه يزيدواطرافيانش راباشمشيرسخن خودآشكاركرد.واينك نام تودرجهان درتابناك ودرخشان است.درشب عروسي ات لباسي ازبهشت به تن كردي درمقابل كهنه پاره لباسي كه به زن فقيروبرهنه اي بخشيدي.وهزاران فرشته ازبهشت توراتاخانه علي (ع)بدرقه كردندودرهفت آسمان وكرات هلهله وشادي برپابود.خوشابه حال توكه هرگاه به نمازمي ايستادي نورت تمام ملكوت راروشن مي كردوباعث شگفتي فرشتگان مي شد. (

خطبه درمسجد) توراميستايم اي فاطمه كه درمقابل آن كفرهاوسستي هازبان به كام گشودي ودرمدينه رسوايي نابكاران رابه بارآوردي وسخنان توچه موثرودندان شكن ازگوش مردم عبوركردوتاجان ها نفوذوعقل هاراحيران نمود.تنهاي تنهابه مسجدرفتي وازحقانيت پدرت ودردفاع ازشوي گرانقدرخودوامت اسلام به سخنراني وخطابه پرداختي وعقل هاي خفته رابيداروچشمهاي بسته رابازودل وجان هارامنقلب.پس ازستايش پروردگارواثبات وجودخداوندازپيامبرگفتي ونقش نجات بخش اودرنجات بشريت وهدايت اوازمردمردان عالم گفتي وازعدالت خواهي وشمشيرستم سوزاو،ازرهبري كه مردمش ازاوكينه به دل گرفته واين كينه تااعماق جانشان نفوذكرده وريشه دوانيده بودوباعث شدندتاابوبكربرمسندخلافت نشيندوعلي (ع)25 سال خانه نشين مدينه گردد. دربدوورودت به مسجدپس ازرحلت جانسوزپيامبردرآن هنگام كه يادپدردرخاطرت زنده شدچنان آه جان گدازي ازدل برآوردي كه بي هيچ كلامي پس ازآن انبوهي ازجمع مردم به گريه افتادندوداغ رحلت پيامبرخوبي هازنده شد. توچنان خطبه اي درمقابل ابوبكركه درجمع مردم بودگفتي كه تااكنون كه قرن هاگذشته است بردفترتاريخ باقي است. (خلاصه ي مطالب) سراسرزندگي پرافتخاراو،ازآغازحيات تاواپسين لحظات ،عبادت خداونيايش بااوبود،ازغذادادن به محرومين گرفته تاآب بردن به خانه ي بينوايان ازايثارش درراه خداتاآموزش فرهنگ ومقررات وآداب زندگي مترقيبه مردم ،ازبه دوش كشيدن بارمسئوليت اداره ي جامعه ي كوچك خانه وخانواده تاپارسايي وساده زيستي وتحمل محروميت ها براي آسايش مردم وپيشرفت اسلام ،ازهمسرداري نمونه اش تادفاع قهرمانانه ازامامت وشايسته سالاري دربرابربيدادوديگرتحملات اودررنج هاومشكلات ومصائبي كه پس ازرحلت پيامبربه خاطردفاع ازحق وعدالت وآزادي وامنيت مردم برآن حضرت واردآمد. آري همه ي اينهارافاطمه (س)به خاطرپرستشخالصانه ي خداوتقرب به اووانجام وظيفه دربرابرآفريدگارهستي به عنوان عبادت به جان خريد.تازه اينهاغيرازنمازهاي خاشعانه ونيايش هاي جانبخش شبانه ي اوباخداست. واكنون مامي دانيم كه توبانووسرورهستي ومن به عنوان يك دخترتورادرتمام زندگي الگوي خودخواهم ساخت هرچندكه نتوانم توباشم اماافتخارم همين بس كه بگويم الگوي من ،فاطمه است. اي دخت نبي اكرم اي بانوي باصلابت وشكوه درودبرتووخاندان تو

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید